Humor

Humor of the Cold War / Hidegháború viccei

– Miért áll a kapitalizmus a szakadék szélén?
– Hogy jobban lássa a szocializmust.
– Why is capitalism on the edge of the abyss?
– You can see socialism better from there

cold war and the post cold war

– Mi a kapitalizmus?
– Embernek ember által való kizsákmányolása.
– És mi a szocializmus?
– Épp a fordítottja.

– What is capitalism?

– Exploitation of man by man.

– And what is socialism?

– It’s just the opposite.

cold war and the post cold war - capitalism

Egy ember meghal, és lekerül a pokolba. Két bejárat van, az egyikre ki van írva, hogy szocialista pokol, a másikra meg hogy kapitalista pokol. A szocialista pokol előtt rettenetesen nagy sor áll, még a kapitalista pokol előtt senki. Kovács odamegy a kapitalista pokol kapujába és megkérdezi:
– Itt mit csinálnak az idekerült emberrel?
– Szögeket vernek a testébe, tüzes vassal sütögetik, és forró olajban főzik.
Erre Kovács átmegy a szocialista pokol kapujába és megkérdezi:
– És itt mit csinálnak az ide került emberrel?
– Szögeket vernek a testébe, tüzes vassal sütögetik, és forró olajban főzik.
– Akkor miért állnak itt ennyien sorban?
– Mert itt vagy szög nincs, vagy tüzes vas nincs, vagy olaj nincs, vagy egyik sincs.

cold war and the post cold war - hiánygazdaság

A man dies and goes down to hell. There are two entrances, one is marked Socialist Hell and the other is Capitalist Hell. There is a terribly long queue before the socialist hell, and no one before the capitalist hell. The man goes to the gates of capitalist hell and asks:
– What are they doing here with the person who came here?
– They drive nails into his body, bake him with a hot iron, and cook him in hot oil.
Then the man goes to the gates of socialist hell and asks:
– And what are they doing here with the person who came here?
– They drive nails into his body, bake him with a hot iron, and cook him in hot oil.
– Then why are there so many people standing here?
– Because here there are either no nails, or no iron, or no oil, or none of them.

cold war and the post cold war - hiánygazdaság angolul

A régészek találnak egy múmiát. Először az amerikaiak kapják meg vizsgálatra, akik a következő diagnózissal állnak elő:
– Ez a múmia megközelítőleg 2500 vagy 3000 éves lehet.
– Az angolok is megkapják a testet, akik így küldik tovább:
– Ez a múmia megközelítőleg 2800 évvel ezelőtt lett eltemetve.
– Az oroszok is megvizsgálják, majd megállapítják:
– Ez a múmia pontosan 2786 éves és hat hónapos.
– Honnan tudják ilyen pontosan? – kérdezik a többiek. Mire az oroszok:
– Bevallotta!

cold war and the post cold war - oroszok brutalitása

Archaeologists find a mummy. The Americans are the first to be tested, and they come up with the following diagnosis:
– This mummy could be approximately 2,500 or 3,000 years old.
– The English also receive the body, who send it on like this:
– This mummy was buried approximately 2,800 years ago.
– The Russians will also examine and then determine:
– This mummy is exactly 2786 years and six months old.
– How do they know so accurately? – the others ask. What the Russians:
– He confessed!

cold war and the post cold war - brutality of Russians

Brezsnyev és Koszigin utaznak haza Nasszer temetésérõl. Brezsnyev megszólal:
– Te, Alekszej! Láttad Nasszer kezén azt a szép aranyórát?
– Nem, mutasd!

cold war and the post cold war - tolvaj zsarnok szovjetek

Brezhnev and Kosygin travel home from Nasser’s funeral. Brezhnev speaks:
– You, Alexei! Did you see that beautiful gold watch on Nasser’s hand?
– No, show me!

cold war and the post cold war - soviet dictators and their behaviour

– Melyik három kitüntetést nem kapta meg Brezsnyev?
– A Hős anya, a Hős város és a Tiszta udvar, rendes ház!
– Which three honors did Brezhnev not receive?
– The Hero Mother, the City of Heroes and the Nice Yard, Decent Douse!

cold war and the post cold war - megalomán diktátor - Szovjetunió

– Honnan választják az amerikai elnököt?
– A tőkésosztályból.
– A magyar elnököt?
– A munkásosztályból.
– És a szovjet elnököt?
– Az intenzív osztályról.

– Where is the American president chosen from?
– From the capitalist class.
– The Hungarian president?
– From the working class.
– And the Soviet president?
– From the emergency room.

cold war and the post cold war - old soviet leaders

Kohn és Grün 1963-ban találkozik az utcán, megörülnek egymásnak:
– Nahát, Kohn, te még élsz? ’56-ban láttalak utoljára.
– Nemrég szabadultam.
– Te jó ég! Hát mit követtél el?
– Én? Semmit!
Mire Grün rosszallólag csóválja a fejét:
– Kohn, Kohn, ne akarj engem átverni. A semmiért csak három év járt!

cold war and the post cold war - 1956 megtorlások

Béla and Zoltán meet on the street in 1963, they are happy for each other:
– Well, Béla, are you still alive? I last saw you in 1956 (Hungarian revolution).
– I was recently released.
– My goodness! So what did you do?
– Me? Nothing!
To which Zoltán shakes his head disapprovingly:
– Béla, Béla, don’t try to trick me. The people got only three years for nothing!

cold war and the post cold war - 1956 revolution in Hungary

Brezsnyev Magyarországra látogat. Kádárral sétálgatnak a pesti utcán. Brezsnyevnek feltűnik, hogy nem kísérik őket sehol a biztonsági emberek. Szóvá is teszi:
– Mondd, János, te csak így, minden őrizet nélkül sétálsz bármikor itt Budapesten?
– Igen, Leonyid Iljics.
– És nem félsz attól, hogy valaki megtámad, leüt?
– Ugyan, Leonyid Iljics, nálunk az emberek 95 százaléka rendes, becsületes, tisztességes ember, azoknak ilyen eszébe sem jut!
– Jó, jó, de mi van a maradék 5 százalékkal?
– Azokat köti a pártfegyelem.

cold war and the post cold war - párttagság

Brezhnev visits Hungary. They walk with Kádár (Hungarian dictator) on the streets of Pest. Brezhnev notices that they are not accompanied by security personnels. He says:
– Tell me, János, do you just walk around here in Budapest at any time without any security?
– Yes, Leonid Ilyich.
– And you’re not afraid that someone will attack you, knock you down?
– Come on, Leonid Ilyich, 95 percent of our people are normal, honest, decent people, they don’t even think of such a thing!
– Okay, okay, but what about the remaining 5 percent?
– They are bound by communist party discipline.

cold war and the post cold war - party members

Grósz Károly valamikor az 1980-as években:
– Elvtársak! Jövõre jobban fogunk élni, mint most!
Erre egy hang a hallgatóság soraiból:
– Maguk igen, de mi?

Károly Grósz (Hungarian socialist dictator) sometime in the 1980s:
– Comrades! Next year we will live better than now!
Here’s a voice from the audience:
– You do, but what about us?

cold war and the post cold war - diktátorok és ígéreteik

– Ki a legnagyobb sakkozó Romániában?
– Elena Ceausescu.
– Miért?
– Egy paraszttal sakkban tartja egész Romániát.

– Who is the greatest chess player in Romania?
– Elena Ceausescu (wife of the Romanian socialist dictator).
– Why she is the greatest chess player in Romania?
– She keeps the whole of Romania in check with one peasant.

cold war and the post cold war - ceausescu

Ceausescu beszédet mond a román parlamentben. Az egyik hallgatója megveregeti az előtte ülő vállát:
– Elnézést uram! Nem venné le a kalapját? Rosszul látok.
Az illető teljesíti a kérést, majd pár perc múlva újabb vállveregetés:
– Elnézést uram! Nem húzódna egy kicsit kijjebb? Ugyanis takar a válla.
A kérést megint teljesítik. A harmadik vállveregetésnél az illető mérgesen hátra szól:
– Távcsövet ne adjak?
– Köszönöm, az van a puskámon.

cold war and the post cold war - ceausescu beszéde

Ceausescu (Romanian socialist dictator) gives a speech in the Romanian parliament. One of his listener pats the shoulder of the one who sitting in front of him:
– Excuse me sir! Would you mind taking off your hat? I can’t see well.
The person fulfills the request, and after a few minutes another pat on the back:
– Excuse me sir! Couldn’t you move a little further? Because your shoulder covers the sight.
The request is fulfilled again.
At the third pat on the back, the person says back angrily:
– Should I give you a telescope?
– Thanks, it’s on my rifle already.

cold war and the post cold war - ceausescu in the parliement

Spread the knowledge